Environmental Communication

Environmental Communication Excellence Guide

In the face of a climate crisis, non-profit organizations, big corporations, businesses, political institutions and universities increasingly take responsibility for their actions and communicate about the environment. Therefore, environmental communication includes various communicative activities, structures, and processes, from climate or green journalism to corporate sustainability communication, political rhetoric, science communication or communication for social change and development communication.

This Environmental Communication Excellence Guide includes concepts, approaches, strategies, and tactics for communicators in these fields, enabling better understanding of the environmental communication discipline. In this guide, we look at specific aspects of environmental communication and the potential to transform society and our human relationship to nature and the ways we deal with natural resources.

The Guide provides environmental communication knowledge, advice and best practices that will empower environmental advocates, marketing and PR professionals, journalists, educators, researchers, scientists, students, government employees, politicians, and businesses.

Në përballjen me krizën klimatike, organizatave jo fitimprurëse, korporatat e mëdha, bizneset, institucionet politike, ose universitetet po marrin gjithnjë e më tepër përgjegjësi për veprimet e tyre. Ndaj, komunikimi mjedisor përfshin disa aktivitete komunikuese, struktura dhe proçese, nga gazetaria për klimën ose gazetaria e gjelbër, deri tek komunikimi për qëndrueshmërinë mes korporatave, retorika politike, komunikimi shkencor si dhe ajo për ndryshimin dhe zhvillimin social.

Udhëzuesi për Komunikimin Cilësor për Mjedisin përfshin koncepte, qasje, strategji, dhe taktika për palët komunikuese në këto fusha, duke mundësuar një kuptim më të mirë të disiplinës së komunikimit mjedisor. Në këtë udhëzues, do të trajtojmë aspekte specifike të komunikimit mjedisor dhe mundësitë për të ndryshuar shoqërinë, marrëdhënien tonë
me natyrën dhe burimet që na ofron.

Udhëzuesi ofron njohuri, këshilla dhe praktika më të mira rreth komunikimit mjedisor, çka do të fuqizojë aktivistët mjedisorë, profesionistët e marketingut, gazetarët, mësuesit, kërkuesit, shkencëtarët, studentët, nënpunësit, politikanët, dhe bizneset.

Suočeni sa klimatskom krizom, neprofitne organizacije, velike korporacije, preduzeća, političke institucije ili univerziteti sve više preuzimaju odgovornost za svoje postupke i komuniciraju o životnoj sredini. Dakle, komunikacija o životnoj sredini uključuje različite komunikacijske aktivnosti, strukture i procese, od klimatskog ili zelenog novinarstva do korporativne komunikacije o održivosti, političke retorike, komunikacije nauke ili komunikacije društvenih promena i komunikaciju razvoja.

Ovaj Vodič za izvrsnost u komunikologiji u oblasti ekologije i zaštite životne sredine uključuje koncepte, pristupe, strategije i taktike za komunikatore u navedenim oblastima, omogućavajući bolje razumevanje komunikacije u oblasti životne sredine. U vodiču razmatramo specifične aspekte komunikacije u ekologiji i životnoj sredini, kao i potencijale da transformišemo društvo i odnos čoveka prema prirodi, kao i načine na koje se bavimo prirodnim resursima.

Vodič pruža znanja o ekološkoj komunikaciji, uključuje savete i najbolje prakse koje će osnažiti zagovornike zaštite životne sredine, marketinške i PR stručnjake, novinare, edukatore, istraživače, naučnike, studente, vladine službenike, političare i poslovne subjekte.