Environmental Communication

Environmental Communication Excellence Guide

In the face of a climate crisis, non-profit organizations, big corporations, businesses, political institutions and universities increasingly take responsibility for their actions and communicate about the environment. Therefore, environmental communication includes various communicative activities, structures, and processes, from climate or green journalism to corporate sustainability communication, political rhetoric, science communication or communication for social change and development communication.

This Environmental Communication Excellence Guide includes concepts, approaches, strategies, and tactics for communicators in these fields, enabling better understanding of the environmental communication discipline. In this guide, we look at specific aspects of environmental communication and the potential to transform society and our human relationship to nature and the ways we deal with natural resources.

The Guide provides environmental communication knowledge, advice and best practices that will empower environmental advocates, marketing and PR professionals, journalists, educators, researchers, scientists, students, government employees, politicians, and businesses.

Во време на климатската криза, непрофитните организации, големите корпорации, бизнисите, политичките институции или универзитетите треба сè повеќе да преземаат одговорност за своите постапки и да комуницираат за животната средина. Комуникацијата за животната средина вклучува разни комуникациски активности, структури и процеси, од новинарство за заштита на животната средина до комуникација за корпоративна одржливост, политичка реторика, научна комуникација, комуникација за социјални промени и развојна комуникација.

Овој Водич за усовршување на комуникацијата за животната средина вклучува концепти, приоди, стратегии и тактики за комуникаторите во овие области, овозможувајќи подобро разбирање на дисциплината за комуникација за животната средина.

Водичот нуди знаење за комуникација, совети и најдобри практики за животната средина кои ќе ги зајакнат вештините во оваа област на застапниците за животна средина, професионалците за маркетинг и односи со јавноста, новинарите, едукаторите, истражувачите, научниците, студентите, владините службеници, политичарите и бизнисот.

Në përballjen me krizën klimatike, organizatave jo fitimprurëse, korporatat e mëdha, bizneset, institucionet politike, ose universitetet po marrin gjithnjë e më tepër përgjegjësi për veprimet e tyre. Ndaj, komunikimi mjedisor përfshin disa aktivitete komunikuese, struktura dhe proçese, nga gazetaria për klimën ose gazetaria e gjelbër, deri tek komunikimi për qëndrueshmërinë mes korporatave, retorika politike, komunikimi shkencor si dhe ajo për ndryshimin dhe zhvillimin social.

Udhëzuesi për Komunikimin Cilësor për Mjedisin përfshin koncepte, qasje, strategji, dhe taktika për palët komunikuese në këto fusha, duke mundësuar një kuptim më të mirë të disiplinës së komunikimit mjedisor. Në këtë udhëzues, do të trajtojmë aspekte specifike të komunikimit mjedisor dhe mundësitë për të ndryshuar shoqërinë, marrëdhënien tonë
me natyrën dhe burimet që na ofron.

Udhëzuesi ofron njohuri, këshilla dhe praktika më të mira rreth komunikimit mjedisor, çka do të fuqizojë aktivistët mjedisorë, profesionistët e marketingut, gazetarët, mësuesit, kërkuesit, shkencëtarët, studentët, nënpunësit, politikanët, dhe bizneset.

Suočeni sa klimatskom krizom, neprofitne organizacije, velike korporacije, preduzeća, političke institucije ili univerziteti sve više preuzimaju odgovornost za svoje postupke i komuniciraju o životnoj sredini. Dakle, komunikacija o životnoj sredini uključuje različite komunikacijske aktivnosti, strukture i procese, od klimatskog ili zelenog novinarstva do korporativne komunikacije o održivosti, političke retorike, komunikacije nauke ili komunikacije društvenih promena i komunikaciju razvoja.

Ovaj Vodič za izvrsnost u komunikologiji u oblasti ekologije i zaštite životne sredine uključuje koncepte, pristupe, strategije i taktike za komunikatore u navedenim oblastima, omogućavajući bolje razumevanje komunikacije u oblasti životne sredine. U vodiču razmatramo specifične aspekte komunikacije u ekologiji i životnoj sredini, kao i potencijale da transformišemo društvo i odnos čoveka prema prirodi, kao i načine na koje se bavimo prirodnim resursima.

Vodič pruža znanja o ekološkoj komunikaciji, uključuje savete i najbolje prakse koje će osnažiti zagovornike zaštite životne sredine, marketinške i PR stručnjake, novinare, edukatore, istraživače, naučnike, studente, vladine službenike, političare i poslovne subjekte.

Suočeni s klimatskom krizom, neprofitne organizacije, velike korporacije, tvrtke, političke institucije i sveučilišta sve više preuzimaju odgovornost za svoje postupke te komuniciraju o okolišu. Stoga, komunikacija o zaštiti okoliša obuhvaća različite komunikacijske aktivnosti, strukture i procese, od klimatskog novinarstva ili zelenog novinarstva do komunikacije o održivosti tvrtki, političke retorike, znanstvene komunikacije ili komunikacijeza društvenu promjenu i razvojne komunikacije.

Vodič za izvrsnost u komunikaciji o zaštiti okoliša pruža koncepte, pristupe, strategije i taktike za stručnjake u komunikaciji u tom području, što doprinosi boljem razumijevanju discipline komunikacije o zaštiti okoliša. U ovom vodiču, promatrani su različiti aspekti komunikacije o zaštiti okoliša te potencijal promjene društva i ljudskog odnosa prema prirodi te načina na koji se odnosimo prema prirodnim resursima.

Vodič pruža znanje o komunikaciji o zaštiti okoliša, savjete i najbolje primjere koji će ojačati zagovornike očuvanja okoliša, marketinške stručnjake i stručnjake za odnose s javnošću, novinare, edukatore, istraživače, znanstvenike, studente, političare i tvrtke.

Suočeni s klimatskom krizom, neprofitne organizacije, kompanije, političke institucije ili univerziteti sve više preuzimaju odgovornost za svoje postupke i komuniciraju o okolišu. Komunikacija o okolišu uključuje različite komunikacijske aktivnosti, strukture i procese, od klimatskog ili zelenog novinarstva do korporativne komunikacije održivosti, političke retorike, naučne komunikacije ili komunikacije za društvene promjene i razvojne komunikacije.

Ovaj Vodič za uspješnu komunikaciju o okolišu uključuje koncepte, pristupe, strategije i taktike za komunikatore u ovim oblastima, omogućavajući bolje razumijevanje discipline okolišne komunikacije. U ovom vodiču razmatramo specifične aspekte komunikacije o okolišu i potencijal transformacije društva i našeg ljudskog odnosa prema prirodi i načina na koji se bavimo prirodnim resursima.

Vodič pruža znanja o ekološkoj komunikaciji, savjete i najbolje prakse koje će osnažiti zagovornike zaštite životne sredine, marketinške i PR stručnjake, novinare, edukatore, istraživače, naučnike, studente, vladine službenike, političare i poslovne subjekte.